Added to cart!

Give customers more details.

View my cart (0)

Voor 12:00 uur besteld is dezelfde werkdag verzonden! 🚀 

Zelf een flessen terrarium maken + verzorgingstips voor gesloten terrariums

Hoe maak je een doe-het-zelf terrarium?

 

NEDERLANDS | NEDERLAND

DUITS | DEUTSCH

Je terrarium maken

Begin met het schoonmaken van je glazen pot

Zorg ervoor dat je glazen pot echt schoon is om er zeker van te zijn dat er geen bacteriën achterblijven die schadelijk kunnen zijn voor je plantenterrarium.

De basis van uw ecosysteem

Een terrarium is een kleine wereld in je interieur, huis of kantoor. Een goede basis is daarom belangrijk. Voeg eerst een dun laagje potgrond toe, leg de kiezels erop en werk het af met de actieve kool.

Potgrond toevoegen

Voeg vervolgens de rest van de potgrond toe aan de pot en verdeel dit over het oppervlak. Deze opbouw zorgt voor een goede en natuurlijke waterafvoer en een goede basis voor de plantenwortels om later wortel te schieten.

Mos en plantjes plaatsen

Plaats het mos rondom in je pot zodanig op de grond dat er ruimte overblijft voor de planten. Haal de plantjes voorzichtig uit de pot en zet ze in de potgrond. Als de kluit van de plant wat droog is, geef hem dan wat extra water voordat je hem in je terrarium zet.

Je terrarium versieren

Geef je pot een mooie afwerking met wat extra mos en eventueel wat eigen stenen of terrariumattributen.

Dat is het!

Zet je terrarium op een mooie plek in huis en zorg voor voldoende licht, maar vermijd direct zonlicht.

 


Verzorging van uw terrarium

Licht

Het juiste licht is essentieel voor de gezondheid van uw terrarium en planten. Het is belangrijk dat de planten niet te weinig licht krijgen waardoor schimmel kan ontstaan, of te veel licht waardoor de planten kunnen verbranden. Plaats je terrarium dus dicht bij een raam, maar vermijd direct zonlicht en draai hem voor een gelijkmatige lichtverdeling elke 2 weken een kwartslag.

Water

Een gesloten terrarium creëert een vochtig klimaat dat de planten gebruiken om zichzelf
in leven te houden. De planten transpireren water in de vorm van damp, deze damp condenseert gedeeltelijk en zorgt ervoor dat er waterdruppeltjes aan de binnenkant van het glas verschijnen.
Deze druppeltjes bevochtigen vervolgens de grond en zorgen voor een vochtige omgeving waarin de planten gedijen.
Nog steeds te droog? Maak je geen zorgen. Zelfs een gesloten terrarium kan om de zes maanden wat extra vocht nodig hebben. Als de grond droog aanvoelt, kunt u 5 tot 10 cl water toevoegen, afhankelijk van de grootte van uw terrarium.

TIP: Als uw mos niet meer groen is, haalt u het uit de pot en zet u het in ( gefilterd) water,
knijp het uit en plaats het terug in uw terrarium.

Condensatie

Soms is er te veel condens en zijn de planten nauwelijks zichtbaar.
In dat geval kunt u uw terrarium 10 tot 15 minuten openzetten om het overtollige vocht te laten verdampen.
Blijft de condensatie terugkomen? Verplaats het terrarium dan naar een andere plaats.

Temperatuur

Onze terrariums zijn alleen geschikt voor binnen en de beste temperatuur ligt tussen de 15 - 25°C (59 - 77°F).

Levensduur

Met de juiste omstandigheden in het terrarium kunnen de planten jarenlang zichzelf onderhouden.

Vragen of hulp nodig? info@urbanjngl.com

 

Je terrarium met planten verzorgen

Waar kan ik mijn plantenterrarium het beste plaatsen?

Creating your terrarium

Start cleaning your glass pot

Make sure your glass pot is really clean to make sure there are no bacteria left that could harm your plant terrarium.

The foundation of your ecosystem

A terrarium is a small world in your interior, home or office. A good foundation is therefore important. First, add a thin layer of potting soil, place the pebbles on top and finish it with the activated carbon.

Adding potting soil

Then add the remainder of the potting soil to the pot and distribute it over the surface. This build-up will ensure proper and natural water drainage and a good base for the plant roots to take root in later.

Placing moss and little plants

Place the moss all around in your pot on top of the soil in a way that leaves room for the plants. Carefully remove the little plants from the pot and place them in the potting soil. If the root ball of the plant is a bit dry, give it some extra water before placing it in your terrarium.

Decorating your terrarium

Give your pot a great finish with some more extra moss and maybe some own stones or terrarium attributes.

Giving a DIY terrarium as a gift?

Put your terrarium in a nice spot in your home and make sure it gets enough light, but avoid direct sunlight.

Taking care of your terrarium

Light

The right light is essential for the health of your terrarium and plants. It is important that the plants don’t get too little light which can cause mold, or too much light which can cause the plants to burn. So place your terrarium close to a window, but avoid direct sunlight and for an even distribution of light turn it a quarter every 2 weeks.

Water

A closed terrarium creates a humid climate which the plants use to keep themselves
alive. The plants perspire water in the form of vapor, this vapor partially condenses and causes droplets of water to appear on the inside of the glass.
These droplets then humidify the soil and provide a humid environment in which the plants thrive.

Still too dry? No worries. Even a closed terrarium may need some extra moisture every six months. If the soil feels dry, you can add 5 to 10 cl of water, depending on the size of your terrarium.

TIP: If your moss is no longer green take it out of the pot and put it in (filtered) water,
then squeeze it and place it back in your terrarium.

Condensation

Sometimes there is too much condensation and the plants are barely visible.
In that case you can open your terrarium for 10 to 15 minutes to allow the excess moisture to evaporate.
Does the condensation keep coming back? Then move the terrarium to another place.

Temperature

Our terrariums are only suitable for indoors and the best temperature is between 15 - 25°C (59 - 77°F).

Lifespan

With the right conditions of the terrarium, the plants can sustain themselves for years.

Any questions or need help? info@urbanjngl.com

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.